Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Zeger Personal Training is statutair gevestigd aan de Factorij 38, 1689 AL te Zwaag. Zeger Personal Training is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 51876337. Het Btw-identificatienummer betreft: NL850209870B01. Het rekeningnummer van Zeger Personal Training is: NL45RABO0168910098.

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Opdrachtgever: de persoon dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger(s) die aan Zeger Personal Training een opdracht heeft verstrekt voor training of een andere activiteit.
Opdrachtnemer: Zeger Personal Training.
Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Zeger Personal Training en opdrachtgever, waarbij deze algemene voorwaarden onvoorwaardelijk van toepassing zijn.
Dienstverlening: diensten welke door Zeger Personal Training aan de opdrachtgever worden geleverd, zoals onder andere begeleiding en deelname aan diverse privé- of groepsactiviteiten dan wel andere vormen van training.
Trainingen: personal training 1-op-1, duo training 1-op-2, small group training.
kosten/tarieven: de door de opdrachtgever aan Zeger Personal Training te betalen kosten voor de door laatstgenoemde geleverde dienstverlening.

Artikel 2 Toepasselijkheid, bekendmaking en afwijking

Deze algemene voorwaarden en huisregels zijn van toepassing op de tussen Zeger Personal Training en de opdrachtgever gesloten overeenkomst van opdracht, op iedere aanbieding en offerte. Tevens zijn deze algemene voorwaarden van toepassing indien deze uitdrukkelijk door Zeger Personal Training van toepassing zijn verklaard. Van hetgeen in deze bepaling staat omschreven kan enkel uitdrukkelijk of schriftelijk worden afgeweken.
De onderhavige algemene voorwaarden vinden tevens toepassing indien Zeger Personal Training voor de uitvoering van de opdracht derden heeft betrokken.
Deze algemene voorwaarden en de huisregels zijn te raadplegen op de website van Zeger Personal Training (www. zegerpersonaltraining.nl). Een afschrift van de algemene voorwaarden wordt aan de opdrachtgever op diens eerste verzoek ter hand gesteld. Bij vragen over deze algemene voorwaarden kan contact worden opgenomen met Zeger Personal Training.
Deze algemene voorwaarden treden niet in de plaats van de dwingende wettelijke regelingen.
Zeger Personal Training behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden en de huisregels te wijzigen en/of aan te vullen. De opdrachtgever wordt door Zeger Personal Training op de hoogte gesteld van een wijziging of een aanvulling in deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 Overeenkomst, acties en aanbiedingen

Alvorens de dienst(en) door Zeger Personal Training zullen worden verleend, zal de overeenkomst met laatstgenoemde dienen te worden ondertekend.
De totstandkoming van de overeenkomst vindt plaats door de aanvaarding van een aanbod. Indien de aanvaarding afwijkt van hetgeen in de overeenkomst, de actie of aanbieding staat omschreven, is Zeger Personal Training niet gebonden. De overeenkomst zal niet overeenkomstig deze aanvaarding tot stand komen, tenzij Zeger Personal Training en de opdrachtgever hier overeenstemming over bereiken.
Indien in de overeenkomst een looptijd is overeengekomen, wordt de overeenkomst geacht stilzwijgend te zijn verlengd met steeds 1 maand na verloop van looptijd.
Aan alle acties en aanbiedingen kunnen voor- en/of achteraf geen rechten worden ontleend.
De acties en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de overeenkomst een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien er geen termijn voor aanvaarding is gesteld kan aan de actie en/of aanbieding op geen enkele wijze rechten worden ontleend.
Zeger Personal Training kan niet aan de acties en aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever op redelijke gronden dient te begrijpen dat de actie en/of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke verschrijving en/of vergissing is.

Artikel 4 Kosten/tarieven, betaling en incasso

De opdrachtgever is voor de diensten welke uit hoofde van de overeenkomst van opdracht worden verricht kosten verschuldigd. Deze kosten worden vooraf overeengekomen dan wel naar verwezen in de overeenkomst.
Voor de actuele kosten wordt in deze algemene voorwaarden verwezen naar de kosten zoals die staan vermeld in de overeenkomst.
De betalingen zullen geschieden middels een factuur of een automatische maandelijkse incasso. De factuur dient binnen veertien dagen na de dagtekening te zijn betaald. De automatische maandelijkse incasso zal elke maand rond de 28e plaatsvinden middels een afschrijving van het door de opdrachtgever opgegeven IBAN-rekeningnummer. De automatische maandelijkse incasso zal worden beëindigd indien de overeenkomst met Zeger Personal Training is geëindigd.
Van de betalingstermijnen zoals deze staan omschreven bij punt 20 van dit artikel kan bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken. Indien de betaling niet overeenkomstig de betalingstermijn geschiedt, zal de opdrachtgever een eerste herinnering ontvangen om alsnog binnen veertien dagen na de dagtekening van de herinnering voor algehele betaling zorg te dragen.

Indien de betaling na de eerste herinnering uitblijft, is het Zeger Personal Training toegestaan om rente en buitengerechtelijke kosten in rekening te brengen, te rekenen vanaf het moment van het verstrijken van de eerste betalingstermijn. Zeger Personal Training kan daarbij de vordering uit handen geven aan een incassobureau of advocatenkantoor. Alle door het incassobureau of advocatenkantoor gemaakte buitengerechtelijke kosten en de kosten van eventuele gerechtelijke incassoprocedure komen volledig voor de rekening van de opdrachtgever. Zeger Personal Training kan in dit geval haar dienstverlening opschorten of beëindigen.

De kosten kunnen door Zeger Personal Training jaarlijks worden geïndexeerd. Zeger Personal Training is gerechtigd om op ieder moment de kosten buiten de indexering om te verhogen. Deze verhoging wordt de opdrachtgever voort zover mogelijk tenminste één maand voor de verhoging schriftelijk kenbaar gemaakt.
Indien de opdrachtgever eventuele bezwaren heeft tegen de factuur dan bevrijdt dit de opdrachtgever niet van diens verplichting om voor een tijdige betaling van het totale factuurbedrag zorg te dragen. Eventuele bezwaren worden vóór de vervaldatum van de factuur ingediend bij Zeger Personal Training.
Het opschorten van de betaling door de opdrachtgever is niet toegestaan, behoudens de in de wet genoemde gevallen.
Herstelkosten en vervangingskosten van zaken welke door Zeger Personal Training ter beschikking zijn gesteld, komen volledig voor rekening van de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 5 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

Het is Zeger Personal Training toegestaan om de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet nakomt. Dit recht heeft Zeger Personal Training ook indien op grond van haar ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet zal nakomen.
De beëindiging van de overeenkomst voor onbepaalde tijd dient te geschieden middels aangetekende brief (Factorij 38, 1689 AL Zwaag) of e-mail (info@zegerpersonaltraining.nl). De opzegtermijn bedraagt één maand.
Bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst voor bepaalde tijd dient de financiële verplichting van de opdrachtgever jegens Zeger Personal Training te worden voldaan tot het einde van de overeenkomst. Deze beëindiging geschied op de wijze zoals omschreven staat bij punt 28.
Bij het overlijden van opdrachtgever eindigt de overeenkomst direct en zonder dat diens verplichtingen doorlopen.
Zeger Personal Training heeft het recht om iedere overeenkomst per direct en derhalve zonder opzegtermijn op te zeggen vanwege dringende reden als gevolg waarvan het van Zeger Personal Training niet langer verlangd kan worden dat de dienstverlening wordt voort gezet. Hieronder worden onder andere doch niet uitsluitend begrepen:
– Diefstal gepleegd door opdrachtgever van eigendommen van Zeger Personal Training dan wel van andere opdrachtgevers;

– Ernstig verwijtbaar gedrag van de opdrachtgever, waaronder begrepen ongewenste intimidatie, discriminatie en mishandeling;

– Ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels.

Indien tot opschorting of ontbinding wordt overgegaan is Zeger Personal Training op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van de schade en de kosten die daardoor op enigerlei wijze zijn ontstaan. Daarnaast is Zeger Personal Training nimmer gehouden enige kosten te retourneren.

Artikel 6 Overmacht

Indien er sprake is van een niet-toerekenbare tekortkoming, is er sprake van overmacht in de zin van artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek. Er kan van overmacht worden gesproken indien buiten de wil van de opdrachtgever en buiten de wil van Zeger Personal Training de naleving van de overeenkomst niet kan worden gevergd. Hierbij kan ook gedacht worden aan niet-voorzienbare omstandigheden aan de zijde van de opdrachtgever en aan de zijde van Zeger Personal Training.
Bij overmacht kan worden gedacht aan een technische storing, ziekte van het personeel of hulppersonen, extreme weeromstandigheden, brand en waterschade. Dit betreft geen limitatieve opsomming. Indien er sprake is van sneeuw en of ijzel, storm, onweer of warmte, dan kan het leveren van diensten door Zeger Personal Training geen doorgang vinden indien dit gelet op alle omstandigheden van het geval en de betrokken belangen niet verwantwoord is. De diensten zullen op een nader te bepalen tijdstip alsnog worden geleverd door Zeger Personal Training.
Zeger Personal Training heeft de bevoegdheid om de te leveren diensten op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie, indien dit in redelijkheid is met de bij de situatie betrokken belangen.
Indien Zeger Personal Training diens dienstverlening gedurende een langere tijd niet kan voortzetten wegens een overmachtssituatie, zal er niet direct worden overgegaan tot de ontbinding van de overeenkomsten. Eerst zal de mogelijkheid van vervanging worden beoordeeld. Indien deze mogelijkheid niet aanwezig is, zullen de overeenkomsten worden ontbonden. De tegenprestaties van de opdrachtgevers die reeds zijn overgemaakt en waarvoor nog geen dienst is geleverd, zal als zijnde onverschuldigd betaald worden gerestitueerd naar de opdrachtgevers.

Artikel 7 Afspraken en tijden

Indien de dienstverlening geen doorgang kan vinden door een omstandigheid aan de zijde van de opdrachtgever, dan dient de afspraak uiterlijk 24 uur van tevoren te worden geannuleerd. Deze annulering kan plaatsvinden via de e-mail (*protected email*) dan wel telefonisch op telefoonnummer: 06-16361007. De kosten voor de dienst zullen alsnog in rekening worden gebracht indien niet is voldaan aan deze bepaling.
Indien de Small Group les geen doorgang kan vinden dient de les binnen veertien dagen ingehaald te worden in een andere trainingsgroep. Indien deze termijn ongebruikt is verstreken, is het niet meer mogelijk om de les in te halen.
In afwijking van hetgeen staat omschreven bij punt 37 dient een één op één les (dienst) uiterlijk 24 uur van tevoren te worden geannuleerd. Indien hier niet aan is voldaan zullen de kosten van de dienst alsnog in rekening worden gebracht.
Indien het voor Zeger Personal Training niet mogelijk is om de dienst te verrichten dan kan deze uiterlijk binnen 24 uur worden geannuleerd, behoudens in de gevallen zoals omschreven in artikel 6. Indien er ingevolge deze bepaling wordt overgegaan tot annulering dient er onverwijld een nieuwe afspraak te worden gemaakt met de opdrachtgever.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

Het is niet mogelijk dat Zeger Personal Training aansprakelijk kan worden gesteld voor niet hepaalde resultaten. De opdrachtgever heeft te allen tijde een inspanningsverplichting.
De opdrachtgever verklaart bij het aangaan van de overeenkomst in een goede lichamelijke conditie te verkeren zodat er geen risico bestaat voor het oplopen van schade in welke vorm dan ook.
Zeger Personal Training is niet aansprakelijk voor schade (directe of indirecte) welke bij de opdrachtgever is ontstaan als gevolg van een door Zeger Personal Training geleverde dienst dan wel gebruikt van diens zaak/zaken. Hierbij kan gedacht worden aan door de geleverde dienst opgelopen blessures dan wel letsel.
Zeger Personal Training is niet aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van het achterhouden van belangrijke informatie betreffende diens gezondheid door de opdrachtgever.
Zeger Personal Training is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige informatie door de opdrachtgever welke van belang zijn voor het uitvoeren van de dienstverlening.
Indien de aansprakelijkheid zijn grondslag vindt in een toerekenbare tekortkoming of een onrechtmatige daad, dan kan Zeger Personal Training uitsluitend aansprakelijk worden gehouden ter hoogte het bedrag, vermeerderd met het eigen risico van de verzekering, dat door diens bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor vergoeding in aanmerking komt.
Zeger Personal Training is niet aansprakelijk voor het teniet gaan van zaken dan wel het oplopen van schade aan zaken welke toebehoren aan de opdrachtgever. Het meenemen dan wel gebruikmaken van zaken welke het eigendom zijn van de opdrachtgever geschiedt op eigen risico.
Zeger Personal Training is niet aansprakelijk voor diefstal van enig goed welke toebehoort aan de opdrachtgever. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor diens goederen.

Artikel 9 Geheimhouding

Zeger Personal Training is te allen tijde verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie welke zij in het kader van de te verlenen dienst van diens opdrachtgever heeft verkregen dan wel uit een andere bron heeft gegenereerd.

Artikel 10 Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Zeger Personal Training een partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Dit is ook het geval indien de opdrachtgever woonplaats heeft in het buitenland.
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Zeger Personal Training partij is, is de rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar de bevoegde instantie om van het geschil kennis te nemen, behoudens bij de wet voorschreven dwingende bepalingen.
Zeger Personal Training en diens opdrachtgever dienen zich in te spannen om een eventueel geschil in onderling overleg te beslechten alvorens zij een beroep zullen doen op de rechter.